Provozní řád půjčovny plavidel Barník

Název a umístění půjčovny: Barník Přehradní nádrž Mšeno, Jablonec nad Nisou

Provozovatel: KOTTI s.r.o. , Anenské náměstí 2/2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO:08118124, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Vlastník: KOTTI s.r.o. , Anenské náměstí 2/2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO:08118124, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Půjčovna plavidel je otevřena dle časového harmonogramu uvedeného na www.barnik.cz. V případě nepříznivého počasí je půjčovna uzavřena a informace ohledně provozu je možné získat telefonicky.

 

Pokyny pro návštěvníky

 1. Ze zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, musí být plavidlo při provozu na vodní cestě vedeno osobou, která je k tomu způsobilá a nazývá se vůdce plavila. Vůdce plavidla ani jiná osoba, která se podílí na obsluze plavidla (veslování, pádlování, vázání plavidla apod.) nesmí být za plavby pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných či psychotropních látek.
 2. Vůdce plavidla musí být osoba starší 18ti let.
 3. Osoba, která může vést plavidlo bez průkazu způsobilosti je účastníkem plavebního provozu, a proto musí být obeznámena s technikou vedení plavidla a pravidly plavebního provozu.
 4. Vůdce malého plavidla musí zachovávat přiměřenou opatrnost a chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu, lidského života nebo zdraví, ke vzniku škody na majetku a aby nezpůsobil nehodu v plavebním provozu nebo překážku na vodní cestě, znečištění vodní cesty nebo jiné poškození životního prostředí, zejména:​​​​​​
 • musí zajistit, aby obsazení plavidla cestujícími nebo zatížení plavidla nákladem a jeho rozmístění na plavidle neohrožovalo bezpečnou plavbu,
 • je povinen řídit se plavebním značením umístěným na hladině, březích a na stavbách na vodní cestě a světelnými a zvukovými signály,
 • nesmí poškozovat plavební značení a jiná plavební zařízení na vodní cestě nebo je používat k vyvazování plavidla,
 • nesmí vyvazovat plavidlo ani za stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky, svodidla apod.,
 • je povinen užívat při plavbě na plavidle vhodným způsobem optickou a zvukovou signalizaci a další zařízení určené pro zajištění bezpečnosti plavby,
 • je povinen plavbu včas přerušit, pokud by s ohledem k místním podmínkám další plavba nebyla již bezpečnou,
 • je povinen uposlechnout pokynů provozovatele půjčovny, z důvodu dosažení nejvyššího povoleného vodního stavu pro plavbu nebo z jiných důvodů, pro které by další plavba již nebyla bezpečná.
 1. Ve vztahu k ostatním účastníkům plavebního provozu, musí vůdci malých plavidel dodržet další pravidla, zejména:
 • pokud obeplouvají koupající se, je nutné dodržet vzdálenost alespoň 3 m a pokud možno tak, aby koupající se zůstal mezi malým plavidlem a nejbližším břehem,
 • musí jiným než malým plavidlům vytvořit dostatek místa, aby nemusela měnit svůj směr ani rychlost plavby a nesmí vyžadovat, aby se mu tato plavidla vyhýbala,
 • je povinen bez prodlení hlásit Státní plavební správě nehodu, na které měl účast. Plavební nehoda se oznamuje telefonicky středisku Říčních informačních služeb, které provozuje Státní plavební správa.
 1. S půjčenými plavidly se lze pohybovat pouze v prostoru vymezeném hranicí na mapě umístěné v půjčovně.
 2. Vstup do prostoru úvaziště má pouze návštěvník, který si zakoupil vstupenku na zapůjčení plavidla
 3. Po předložení vlastního průkazu totožnosti (občanského průkazu nebo cestovního pasu) a zaplacení půjčovného se návštěvník dobrovolně podrobuje všem ustanovením „Provozního řádu půjčovny plavidel“ a „Řádu plavební bezpečnosti na vodních cestách ČR“.
 4. Plavidla se zapůjčují na vlastní nebezpečí a pouze osobám starším 18-ti let, vypůjčené plavidlo je návštěvník povinen vrátit po uplynutí smluvené doby, nejpozději však do ukončeni provozu půjčovny, při nedodržení termínu navrácení pronajatého plavidla je nájemce povinen uhradit pronajímateli 300,-Kč za každých dalších započatých 10 minut.
 5. Provozovatel půjčovny ukončí provoz půjčovny a zajistí vytažení plavidel z vody v případě, kdy hrozí dosažení limitních vodních stavů.
 6. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které návštěvník způsobí svou vlastní nepozorností sobě nebo třetím osobám.
 7. Návštěvník je povinen šetřit vybavení půjčovny, škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny na majetku provozovatele nebo ostatních návštěvníků a uživatelů vodní plochy je povinen uhradit.
 8. Provozovatel předá návštěvníkovi řádně vybavené plavidlo k provozu a vůdce plavidla, odpovídá za vypůjčené plavidlo a současně i za osoby a jejich rozmístění na plavidle, na plavidlo smí vzít jen určený počet osob, vyznačený v nosnosti osob na plavidle.
 9. Neplavci a děti do 10-ti let musí mít za plavby nasazený záchranný prostředek (záchrannou vestu, kterou lze zapůjčit v půjčovně), nemůže-li tyto záchranné prostředky půjčovna s půjčovaným plavidlem poskytnout, nesmí plavidlo z půjčovny vyplout.
 10. Všem uživatelům plavidel je zakázáno se s plavidly vzájemně srážet, skákat z nich do vody nebo na ně vylézat z vody, potápět je nebo je vytahovat na břeh.
 11. Je zakázáno bez příčiny volat o pomoc, v případě tonutí osob nebo nehody plavidel, nacházejících se v bezprostřední blízkosti, je povinen každý vůdce plavidla poskytnout okamžitou pomoc v mezích vlastních prostředků a schopností.
 12. Z půjčovny bude vykázán každý návštěvník, který se chová vůči pracovníkům půjčovny, ale i ostatním návštěvníkům a uživatelům vodní plochy nepřístojně, ruší pořádek a dopouští se přestupků proti pravidlům slušného chování.
 13. Přístaviště půjčovny plavidel je zakázáno využívat k opalování, chytání ryb, skokům do vody a uvazování jiných plavidel než plavidel půjčovny.
 14. Všechny osoby na palubě musí dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s grilem.
 15. Na palubě je zakázáno konzumovat vlastní občerstvení.
 16. Zákazníci svým podpisem stvrzují, že se seznámili s provozním řádem půjčovny plavidel.

 

Je přísně zakázáno!

 1. Ohrožování bezpečnosti dalších osob.
 2. Poškozování majetku půjčovny.
 3. Jakékoliv znečišťování vody, prostoru půjčovny a plavidla.
 4. Opouštět vymezený úsek pro plavbu, zejména do prostorů značených zákazem vplutí, tj. vyznačených žlutými bójemi.
 5. Přibližovat se ke břehu mimo kotviště na vzdálenost menší než 4 m.
 6. Opouštět loď mimo kotviště.
 7. Brát další osoby na palubu mimo kotviště.
 8. Kouření na palubě lodi.
 9. Pokládání na gril předmětů, které k tomu nejsou určeny.
 10. Polévání grilu hořlavými i nehořlavými tekutinami.
 11. Chytání ryb z lodě.
 12. Neoprávněné použití plavidel z půjčovny bez vědomí odpovědných pracovníků.
 13. Brát na palubu zvířata.

 

Plavební mapa vymezeného úseku

 

Důležitá telefonní čísla

Záchranná služba 155 Policie ČR 158 Městská policie 156
Tísňová linka 112 Hasiči 150 Provozovatel  

V případě nehody:

Státní plavební správa, nehody 840 111 254
Vodní záchranná služba 607 962 515

 

V Jablonci nad Nisou dne 22.6.2021