Všeobecné obchodní podmínky půjčovny plavidel Barník

 1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) provozovatelem KOTTI s.r.o. , Anenské náměstí 2/2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO:08118124, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

 1. Objednávka, rezervace a platba
 1. Objednávka

Nájemce vyjadřuje svůj souhlas s těmito „obchodními podmínkami“ odesláním vyplněného webového formuláře objednávky ze stránek provozovatele www.barnik.cz, případně svým podpisem před plavbou. Odeslání rezervačního formuláře se považuje za závaznou objednávku.  Po potvrzení objednávky provozovatelem, je objednané vybavení na daný termín nájemci zarezervováno. Půjčovna si vyhrazuje právo přijatou objednávku odmítnout. Potvrzení objednávky obdrží nájemce e-mailem, nebo SMS zprávou, na telefonní číslo uvedené v objednávce.

 1. Cena za pronájem a platba

Cena za zapůjčení vybavení, případně za občerstvení se řídí podle aktuálního ceníku půjčovny a je uvedena ve shrnutí objednávky na webové stránce rezervačního formuláře a v potvrzení objednávky. Příslušná částka je uhrazena skrze platební bránu z webových stránek provozovatele. V případě rezervace na místě půjčovny, nájemce uhradí danou částku na této provozovně.

Po provedení rezervace musí nájemce uhradit vratnou kauci ve výši 2000Kč. Kauci je nutno uhradit hotově před převzetím zapůjčeného vybavení.

 1. Zrušení a změna rezervace
 1. Zrušení rezervace ze strany nájemce

Rezervaci může nájemce zrušit emailem na info@barnik.cz nebo přímo na provozovně půjčovny. Při zrušení rezervace nebo její části ze strany nájemce je tento povinen uhradit stornopoplatek, dle storno podmínek uvedených níže.

 • Zrušení rezervace 7 a více dní před začátkem nájmu lodě

Stornopoplatky se nehradí a nájemci je vrácena plná částka za pronájem rezervovaného vybavení a občerstvení na bankovní účet uvedený nájemcem do třiceti kalendářních dnů od potvrzení storna rezervace.

 • Zrušení rezervace 6-4 dny před začátkem nájmu lodě

Klient uhradí stornopoplatek ve výši 50% z ceny objednaných služeb a občerstvení dle ceny půjčovny. Na tuto částku je provozovatel oprávněn započíst klientem zaplacenou zálohu, zbylá část bude vrácena na bankovní účet uvedený nájemcem do třiceti kalendářních dnů od potvrzení storna rezervace.

 • Zrušení rezervace 2-0 dny před začátkem nájmu lodě

Klient uhradí půjčovně celou cenu objednaných služeb včetně ceny za občerstvení dle ceníku půjčovny. Na tuto částku je provozovatel oprávněn započíst klientem zaplacenou zálohu.

Stornopoplatky se nehradí v případě, že jsou v termínu rezervace nepříznivé povětrnostní podmínky (vichřice, silný déšť a podobně).

 1. Změna rezervace ze strany nájemce

Rezervaci může nájemce po dohodě s půjčovnou změnit, a to prostřednictvím emailu půjčovny.

Pokud klient nevyčerpá objednané služby, například se nedostaví před plavbou včas na místo určené provozovatelem, nemá klient nárok na snížení ceny za nevyčerpané služby

 1. Zrušení a změna rezervace ze strany půjčovny Barník

Půjčovna si vyhrazuje právo zrušit rezervaci v případě, že nájemce včas neuhradil částku za objednané služby či občerstvení, dále pak v případě nepříznivých povětrnostních podmínek, nebo v případě, kdy ze strany půjčovny vznikne podezření, že nájemce není způsobilý k provozu plavidla (například je pod vlivem alkoholu). V případě zrušení smlouvy ze strany půjčovny z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek bude nájemci bezplatně umožněn výběr jiného termínu plavby. Půjčovna bude nájemce o těchto skutečnostech neprodleně informovat.

 1. Nájem vybavení
 1. Protokol o převzetí vybavení

Podpisem protokolu o převzetí vybavení vzniká nájemci právo na dočasné užívání vybavení v termínu jeho rezervace. Nájemce je povinen předložit platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Bez těchto dokladů nemůže být předmět nájmu předán! Vybavení bude nájemci předáno ihned po podpisu protokolu o převzetí. Při převzetí vybavení je nájemce povinen zkontrolovat předmět nájmu. Nájemce svým podpisem potvrzuje, že umí se zapůjčeným předmětem nájmu zacházet a byl seznámen s návodem jeho užívání a bezpečnostními předpisy, které jsou nezbytné pro užívání tohoto předmětu nájmu, tak jak to požaduje § 617 obč. Zák. současně take potvrzuje, že vybavení převzal v pořádku, na dobu určitou, dle jeho rezervace. Nedoporučuje se brát do lodě cenné předměty, provozovatel v žádném případě nezodpovídá za věci uložené v lodi.

 1. Čas a místo převzetí a vrácení vybavení

Předání objednaného vybavení se uskuteční na místě provozovny v čas uvedený v rezervaci. Nájemce je povinen vrátit pronajaté vybavení v čas ukončení nájmu na místo provozovny. V případě pozdního vrácení vybavení je nájemce povinen zaplatit půjčovně smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou započatou půlhodinu.  Na tuto částku je provozovatel oprávněn započíst klientem zaplacenou vratnou kauci.

 1. Povinnosti nájemce ve vztahu k užívání vybavení

Předmět nájmu je nájemce povinen užívat výlučně k účelu, k němuž je předmět nájmu určen. Dále je nájemce povinen s předmětem zacházet tak, aby na předmětu nájmu nevznikla škoda. O případném vzniku škody musí nájemce bezodkladně informovat provozovatele. Nájemce není oprávněn na předmětu nájmu provádět jakékoliv úpravy bez předchozího výslovného souhlasu provozovatele. Nájemce je povinen chovat se tak, aby sobě ani třetí osobě nezpůsobil škodu či jinou újmu.

 1. Ztráta nebo poškození vybavení

Vybavení musí být vráceno kompletní a nepoškozené. Pokud nebude vybavení vráceno v pořádku, je nájemce povinen zaplatit částku, odpovídající nákladům na opravu, případně koupi nového vybavení. Na tuto částku je provozovatel oprávněn započíst klientem zaplacenou vratnou kauci.

 1. Dohoda o uznání závazku

V případě, že nebude nájemce schopen uhradit způsobenou škodu nebo smluvní pokutu za pozdní vrácení lodě hotově při vrácení lodě, je povinen podepsat na místě dohodu o uznání dluhu a provést úhradu dlužné částky bezhotovostním převodem na účet půjčovny Barník a to nejpozději do 14 dnu ode dne skončení nájemního vztahu.

 1. Pokuty za porušení zákazů

V případě porušení zákazů uvedených v provozním řádu půjčovny je nájemce povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč a případně vzniklou škodu. Na tuto částku je provozovatel oprávněn započíst klientem zaplacenou vratnou kauci.

V. Sazebník při ztrátě či počkození vybavení

V případě poškození či ztrátě vybavení bude účtována částka dle následující tabulky:

Náčiní ke grilu 300 Kč
Záchranná vesta 600 Kč
Chladící box 4 000 Kč
Grill 16 000 Kč
Elektrický motor 14 000 Kč
Baterie 1 kus 5 000 Kč
Slunečník 22 000 Kč
Bannerová bočnice lodi 20 000 Kč

VI. Závěrečné ustanovení

 1. Odpovědnost

Zapůjčené vybavení užívá nájemce na vlastní nebezpečí. Půjčovna lodí Barník nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví nebo na majetku nájemce nebo třetích osob vzniklých v souvislosti s užíváním zapůjčeného vybavení.

Půjčovna neručí za cenné věci umístěné na palubě lodi.

 1. Obchodní podmínky

Půjčovna Barník je oprávněna kdykoli měnit tyto obchodní podmínky. Platnost nabývají okamžikem zveřejnění na internetových stránkách a nově uzavřené smlouvy se budou řídit vždy podmínkami platnými v době uzavření těchto smluv. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost těchto obchodních podmínek. Objednáním nájmu vybavení vyjadřuje nájemce souhlas s těmito obchodními podmínkami. Součástí těchto obchodních podmínek je ceník půjčovny Barník.

Reklamační řád půjčovny plavidel Barník

Reklamační řád vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na prodávané zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě. Přečtěte si prosím podrobné závazné informace:

Tento Reklamační řád je součástí všeobecných obchodních podmínek půjčovny plavidel Barník. Kupujícímu je poskytován ještě před objednáním zboží a kupující má povinnost se s ním seznámit.

Objednáním zboží a rezervací služeb kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem a všeobecnými obchodními podmínkami.

 1. Souhlas s reklamačním řádem

Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje zákazník převzetím faktury nebo podpisem protokolu o převzetí.

 1. Povinnost kontroly

Zákazník je povinen zkontrolovat zapůjčené vybavení, není-li viditelně poškozeno nebo zdali není schopné provozu. Pokud zákazník zjistí jakýkoliv nesoulad s deklarovaným stavem zapůjčeného vybavení, je povinen o něm informovat půjčovnu, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že později případná reklamace nebude uznána.

 1. Uplatnění reklamace

Reklamaci je možné uplatnit písemně na adrese Anenské náměstí 2/2, 466 01 Jablonec nad Nisou nebo na emailu info@barnik.cz.

 1. Postup reklamace
 • Zákazník neprodleně informuje půjčovnu Barník o zjištěné vadě vybavení.
 • Půjčovna je povinna vyřídit reklamaci neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od převzetí reklamace
 • Zákazník bude o vyřízení reklamace informován telefonicky nebo písemně ve stanovené lhůtě.

V Jablonci nad Nisou dne 22.6.2021